Algemene voorwaarden

De  algemene voorwaarden van LOEK B.V.  zijn van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van het Platform en de Applicatie. 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN CHAININVEST B.V.

Deze Gebruikersvoorwaarden (“Voorwaarden”) van Chaininvest B.V. (“Chaininvest”) zijn van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van het Platform en de Applicatie. Bij de installatie van de Applicatie respectievelijk registratie voor de toegang tot het Platform, verklaart Gebruiker zich jegens Chaininvest gebonden aan deze Voorwaarden.

 1. DEFINITIES
  1. In deze Voorwaarden hebben de woorden geschreven met een hoofdletter de betekenis die daar hieronder aan is toegekend:
 • Applicatie: de te downloaden en/of web-based (mobiele) software applicatie(s) waarmee (met een e-mailadres en wachtwoord) toegang kan worden verkregen tot het Platform en gebruik kan worden gemaakt van functionaliteiten binnen het Platform.
 • Chaininvest: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chaininvest B.V., gevestigd te Den Haag aan de Prinses Catharina-Amaliastraat  5 (2496 XD) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67708390.
 • Derde: een natuurlijke- of rechtspersoon niet zijnde de Gebruiker of Chaininvest.
 • Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die toegang heeft, dan wel wenst te verkrijgen, tot het Platform en gebruik maakt, dan wel wenst te maken, van de Applicatie van Chaininvest.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, al dan niet geregistreerd en waar ook ter wereld, zoals maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (daaronder begrepen rechten op software, bron- en objectcode), merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, databankrechten en rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Chaininvest en Gebruiker aangaande het gebruik van het Platform en de Applicatie, tevens omvattende deze Voorwaarden.
 • Platform: het web-based software platform voor het beheer en onderhoud van vastgoed – bekend onder de (merk)naam ‘LOEK!’ – dat ‘as a service’ beschikbaar wordt gesteld aan de Gebruiker onder deze Voorwaarden.
 • Voorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden van Chaininvest B.V.
 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
  1. Een Overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien:
   1. Gebruiker zich – via de Applicatie – heeft geregistreerd bij het Platform en daarbij akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden;
   2. Gebruiker, al dan niet op grond van een voorstel of offerte van Chaininvest, een opdracht aan Chaininvest verstrekt, die door Chaininvest is geaccepteerd.
  2. Alle eventueel in een offerte en/of Overeenkomst door Chaininvest genoemde data, termijnen of deadlines zijn naar beste weten vastgesteld op basis van de gegevens die Chaininvest bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren en dienen slechts als indicatie. Dergelijke data, termijnen of deadlines gelden nimmer als finaal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Chaininvest verstrekte gegevens, informatie en documenten, ook wanneer deze door Derden worden verstrekt.
 1. VERGOEDING EN BETALING
  1. Voor zover van toepassing zal Gebruiker de vergoeding betalen zoals aangegeven in de Overeenkomst.
  2. Tenzij anders is overeengekomen wordt de vergoeding maandelijks met behulp van automatische incasso geïncasseerd. Indien anders is overeengekomen, wordt de vergoeding maandelijks vooraf gefactureerd.
  3. Facturen dienen door Gebruiker binnen een termijn van veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Verrekening of opschorting van (deel)betalingen door Gebruiker is niet toegestaan.
  4. Chaininvest behoudt zich het recht voor om gehanteerde vergoedingen en/of tarieven jaarlijks, in de maand januari, te verhogen conform het toepasselijke CBS indexcijfer.
  5. Indien Gebruiker een vergoeding niet, niet volledig of niet binnen de geldende betalingstermijn voldoet, is Chaininvest, zonder ingebrekestelling, gerechtigd tot de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum waarop de volledige betaling door Chaininvest is ontvangen, zulks onverminderd de overige rechten van Chaininvest op grond van deze Voorwaarden en/of de wet. Chaininvest kan in voorkomend geval tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief incassokosten) die zijn gemaakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichtingen, bij de Gebruiker in rekening brengen.
  6. Bij het uitblijven van betaling door Gebruiker van (een deel van) de vergoeding, is Chaininvest tevens gerechtigd om de toegang tot de Applicatie en het Platform per direct (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat alle openstaande betalingen volledig door de Gebruiker zijn voldaan, zulks onverminderd de overige rechten van Chaininvest op grond van deze Voorwaarden en/of de wet.

 

 1. GEBRUIKSRECHT PLATFORM EN APPLICATIE
  1. Met de online registratie en acceptatie van de Voorwaarden, verkrijgt Gebruiker toegang tot het Platform en de Applicatie. In dat kader verkrijgt de Gebruiker een tijdelijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Applicatie en de functionaliteiten binnen het Platform te gebruiken.
  2. Voor een juiste werking van de Applicatie en het Platform kan Chaininvest adviseren gebruik te maken van hardware, software en systemen die voldoen aan de vereisten zoals voorgeschreven door Chaininvest. Gebruiker is hier zelf voor verantwoordelijk. Chaininvest is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van incompatibiliteit van hardware of software van Gebruiker met de Applicatie of het Platform.
  3. Het is Gebruiker niet toegestaan om het Platform en/of de Applicatie, direct of indirect:
   1. openbaar te maken, te distribueren, verkopen, kopiëren en/of anderszins te verveelvoudigen;
   2. te wijzigen, decompileren, de code te verveelvoudigen, te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen;
   3. te hacken en/of zich hier op andere wijze ongeautoriseerde toegang toe te (doen) verschaffen;
   4. te gebruiken voor de verspreiding van virussen, spyware, Trojan Horses, hoaxes of andersoortige malware;
   5. te gebruiken voor de verspreiding van content die inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van Derden.
  4. Chaininvest heeft het recht om het gebruik van het Platform en/of de Applicatie door Gebruiker te controleren op de in dit artikel beschreven beperkingen.
  5. Chaininvest is gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot het Platform en/of Applicatie per direct (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik daarvan te beperken indien de Gebruiker een of meerdere verplichting(en) uit hoofde van deze Voorwaarden niet nakomt dan wel daarmee in strijd handelt.
  6. Iedere Gebruiker van het Platform is zelfstandig verantwoordelijk voor het geheimhouden van wachtwoorden die toegang geven tot het Platform en de Applicatie. Indien de Gebruiker weet of vermoedt dat Derden toegang hebben gekregen tot het account van de Gebruiker, zal de Gebruiker Chaininvest daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het bovenstaande is van toepassing onverminderd de verplichting van de Gebruiker om tevens zelf onmiddellijk maatregelen te treffen teneinde verdere toegang of misbruik of verlies van gegevens te voorkomen.
  7. Voor zover de Gebruiker een rechtspersoon is, is deze ook verantwoordelijk voor het gebruik (en misbruik) van het Platform en de Applicatie door werknemers en/of ingeschakelde Derden die gebruik maken van het Platform en de Applicatie.
  8. De capaciteit van het Platform is ingericht op een redelijk gebruik van het Platform door Gebruiker. Indien het gebruik van het Platform (al dan niet door piek belasting) meer capaciteit vergt dan door Chaininvest ingeschat, kan Chaininvest de toegang tot het Platform en de Applicatie (tijdelijk) blokkeren waardoor het gebruik van het Platform (tijdelijk) niet mogelijk is. Chaininvest is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die dit tot gevolg heeft.
 1. ONDERHOUD EN SUPPORT
  1. Ondanks dat het Platform en de Applicatie met grote zorg zijn samengesteld, garandeert Chaininvest niet dat het Platform en de Applicatie foutloos werken, zonder gebreken zijn en/of geschikt zijn voor het door de Gebruiker voorgenomen gebruik. Het Platform en de Applicatie worden aangeboden ‘AS IS’.
  2. Chaininvest streeft er voortdurend naar om eventuele fouten of gebreken in het Platform en/of de Applicatie zo spoedig mogelijk op te lossen.
  3. De data binnen het Platform is grotendeels afkomstig van Gebruiker en/of Derden. Chaininvest biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid en volledigheid van die data en is nimmer aansprakelijk voor aanspraken, verlies of schade in welke vorm dan ook bij Gebruiker of Derden, die voortvloeit uit of samenhangt met door Gebruiker en/of Derden gegenereerde en geüploade data.
  4. Chaininvest is te allen tijde gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot het Platform en Applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik daarvan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onderhoud, dan wel het doorvoeren van updates, releases, aanpassingen of verbeteringen in het Platform of Applicatie, zonder dat dit een recht op (schade)vergoeding voor Gebruiker jegens Chaininvest met zich meebrengt. Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal Chaininvest de Gebruiker vooraf informeren over een aanstaande buitenwerking stelling van het Platform en de Applicatie.
  5. Chaininvest is nimmer aansprakelijk voor aanspraken, verlies of schade in welke vorm dan ook bij Gebruiker of Derden, die voortvloeit uit het (tijdelijk) buiten gebruik of niet beschikbaar zijn van het Platform en de Applicatie.
  6. Chaininvest streeft ernaar dat het onderhoud van het Platform en de Applicatie foutloos geschiedt, maar kan de compatibiliteit van de het Platform en de Applicatie na een update of nieuwe release met toepassingen, waaronder hardware, software of systemen van Gebruiker, gedateerd voor de desbetreffende update or release, niet garanderen.
  7. Chaininvest heeft tijdens werkdagen en kantooruren een supportdesk beschikbaar om de Gebruiker waar nodig te helpen bij technische vragen met betrekking tot het gebruik van het Platform en de Applicatie.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten in en met betrekking tot het Platform en de Applicatie, berusten uitsluitend bij Chaininvest en/of haar licentiegever(s).
  2. De Gebruiker verkrijgt alleen de gebruiksrechten die krachtens deze Voorwaarden expliciet worden verleend. Alle overige of verstrekkende rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.
  3. Het is Chaininvest te allen tijde toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van het Platform, de Applicatie, inclusief de bijbehorende Intellectuele Eigendomsrechten, ook als dat leidt tot een beperking van het gebruik. Het is de Gebruiker nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Chaininvest verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), en zoals nader uitgewerkt in haar Privacyverklaring.
  2. In het kader van de dienstverlening van Chaininvest is het mogelijk dat Chaininvest ten behoeve van Gebruiker persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt. Indien dit het geval is zullen de hiernavolgende artikelleden van toepassing zijn en kwalificeren als ‘verwerkersovereenkomst’ in de zin van de AVG waarbij Chaininvest geldt als de “Verwerker” en Gebruiker als de “Verwerkingsverantwoordelijke”.
  3. De verwerking door Chaininvest zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de dienstverlening van Chaininvest, onder meer met betrekking tot het hosten, beheren en onderhouden van het Platform en de Applicatie, het verlenen van support en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
  4. Chaininvest heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens teneinde deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde toegang tot, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens), zulks met inachtneming de stand van de techniek, de aard van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de maatregelen verbonden kosten. Chaininvest staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
  5. Chaininvest zal de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen of organisaties buiten de EER, zullen de hiervoor geldende wettelijke vereisten in acht worden genomen.
  6. Chaininvest kan in het kader van de verwerking gebruik maken van Derden (“sub-verwerkers”). Het staat Gebruiker vrij bezwaar te maken indien het gebruik van een specifieke Derde onaanvaardbaar voor haar is, in welk geval partijen in gezamenlijk overleg tot een oplossing zullen proberen te komen. Chaininvest zorgt er in ieder geval voor dat aan ingeschakelde Derden schriftelijk ten minste dezelfde verplichtingen worden opgelegd als die in dit artikel zijn overeengekomen.
  7. Chaininvest houdt de persoonsgegevens geheim en verplicht haar werknemers en eventuele sub-verwerkers of andere Derden ook tot geheimhouding.
  8. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, die leidt tot (de mogelijke) onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – of toegang tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Gebruiker in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Chaininvest de Gebruiker zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 48 uur – na ontdekking op de hoogte van het datalek, onder vermelding van de volgende informatie: a) de aard van het datalek, waar mogelijk, inclusief de typen persoonsgegevens, en categorieën van betrokkenen; b) dag en tijdstip waarop het datalek is geconstateerd; c) de mogelijke gevolgen van het datalek; d) de maatregelen die zijn getroffen of voorgesteld om het datalek aan te pakken en/of de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.
  9. Gebruiker heeft het recht om maximaal eens per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de door Chaininvest getroffen beveiligingsmaatregelen te (laten) controleren door een onafhankelijke IT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden. Een dergelijke audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet vermoeden van misbruik van de persoonsgegevens door of bij Chaininvest. De bevindingen naar aanleiding van een uitgevoerde audit zullen door Chaininvest worden beoordeeld en kunnen, naar eigen inzicht van Chaininvest en op de wijze zoals door Chaininvest zelf bepaald, worden doorgevoerd. De kosten van de audit zijn voor rekening van Gebruiker.
  10. In het geval dat een Gebruiker een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Chaininvest, zal Chaininvest het verzoek doorsturen aan Gebruiker, en zal Gebruiker het verzoek verder afhandelen. Chaininvest mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
  11. Deze verwerkersovereenkomst geldt zolang Chaininvest persoonsgegevens ten behoeve van Gebruiker verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Wanneer deze dienstverlening, om welke reden en op welke wijze dan ook, eindigt, zal Gebruiker Chaininvest schriftelijk instrueren de persoonsgegevens te retourneren aan Gebruiker, dan wel deze te verwijderen of volledig te anonimiseren, zonder kopieën daarvan achter te houden.
 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
  1. De aansprakelijkheid van Chaininvest als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade en zulks tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Chaininvest in voorkomend geval aan de Gebruiker uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij van Chaininvest – ongeacht de reden – niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Chaininvest beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade en zulks tot het bedrag dat Gebruiker in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit aan Chaininvest heeft voldaan.
  2. Chaininvest is nimmer aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen, misgelopen of gederfde winst-, omzet of inkomsten, gemiste besparingen of verlies van data.
  3. Tenzij nakoming door Chaininvest permanent onmogelijk is, is Chaininvest alleen aansprakelijk op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting voor zover de Gebruiker Chaininvest onmiddellijk in gebreke stelt, en daarbij een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en Chaininvest na ommekomst van die termijn in verzuim is gebleven. Een dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming te bevatten, zodat Chaininvest in staat is om adequaat te reageren.
  4. Een eventueel aan de Gebruiker toekomend recht op schadevergoeding jegens Chaininvest vervalt in ieder geval één (1) jaar na het ontstaan van die schade.
  5. Chaininvest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die verhinderd wordt door, of de vergoeding van enige schade die het gevolg is van, overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Als ‘overmacht’ aan de zijde van Chaininvest wordt in ieder geval beschouwd: i) oorlog, ii) natuurrampen, iii) ziekte, epidemie, pandemie, iv) overheidsmaatregelen, v) elektriciteitsstoring, vi) onderbrekingen of verstoringen van energiediensten, Internet of telecommunicatiediensten en/of –faciliteiten, vii) niet-nakoming door Derden, viii) netwerkaanvallen, daaronder begrepen, denial-of-service (DoS) en gedistribueerde denial- of-service-aanvallen (DDoS).
 1. DUUR EN BEËINDIGING
  1. Tenzij anders aangegeven, verkrijgt de Gebruiker direct na registratie, toegang tot het Platform. De Overeenkomst duurt voort tot wederopzegging.
  2. Voor zover een Overeenkomst bepaalt dat Gebruiker een vergoeding is verschuldigd voor het gebruik van het Platform en de Applicatie, kan die Overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.
  3. Chaininvest heeft tevens het recht om de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te zijn, in het geval:
   1. Gebruiker (een werknemer of ingeschakelde Derde van Gebruiker daaronder begrepen) handelt in strijd met een verplichting op grond van deze Voorwaarden;
   2. Gebruiker zijn betalingsverplichting niet nakomt;
   3. aan Gebruiker surséance van betaling wordt verleend of faillissement wordt aangevraagd;
   4. de onderneming van Gebruiker wordt geliquideerd;
   5. Gebruiker zijn bedrijfsactiviteiten staakt.
  4. Bij wederopzegging of beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, zal:
   1. Gebruiker het gebruik van het Platform en de Applicatie onmiddellijk staken en gestaakt houden;
   2. Chaininvest de toegang van Gebruiker tot het Platform en de Applicatie deactiveren;
   3. Chaininvest de persoonsgegevens van Gebruiker verwijderen, tenzij een langere bewaring van bepaalde gegevens noodzakelijk is op grond van een wettelijke (bewaar)verplichting.
  5. Rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de deze Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven ook na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst, zullen onverminderd en volledig van kracht blijven.
 1. OVERIGE BEPALINGEN
  1. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen met Chaininvest.
  2. Indien wordt vastgesteld dat een van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen uit de Voorwaarden niet aan. In voorkomend geval zal Chaininvest de nietige of vernietigde bepaling doen vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling met eenzelfde doel en strekking.
  3. Chaininvest behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In voorkomend geval zal de nieuwe versie van de Voorwaarden opnieuw geaccepteerd dienen te worden door Gebruiker alvorens verder gebruik te kunnen maken van het Platform en de Applicatie. Indien Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, dient Gebruiker geen verder gebruik meer te maken van het Platform en de Applicatie.
  4. Alle verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden voor de Gebruiker zijn – voor zover van toepassing – mutatis mutandis ook van toepassing op werknemers (onderaannemers daaronder begrepen) van de Gebruiker.
 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
  1. Deze Voorwaarden, de Overeenkomst en/of alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Chaininvest en de Gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle eventuele geschillen met betrekking tot de Voorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Chaininvest en de Gebruiker welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen – voor zover wettelijk is toegestaan – in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

Den Haag, september 2020 versie 4.0

GEBRUIKERSVOORWAARDEN CHAININVEST B.V.

Deze Gebruikersvoorwaarden (“Voorwaarden”) van Chaininvest B.V. (“Chaininvest”) zijn van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van het Platform en de Applicatie. Bij de installatie van de Applicatie respectievelijk registratie voor de toegang tot het Platform, verklaart Gebruiker zich jegens Chaininvest gebonden aan deze Voorwaarden.

 1. DEFINITIES
  1. In deze Voorwaarden hebben de woorden geschreven met een hoofdletter de betekenis die daar hieronder aan is toegekend:
 • Applicatie: de te downloaden en/of web-based (mobiele) software applicatie(s) waarmee (met een e-mailadres en wachtwoord) toegang kan worden verkregen tot het Platform en gebruik kan worden gemaakt van functionaliteiten binnen het Platform.
 • Chaininvest: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chaininvest B.V., gevestigd te Den Haag aan de Prinses Catharina-Amaliastraat  5 (2496 XD) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67708390.
 • Derde: een natuurlijke- of rechtspersoon niet zijnde de Gebruiker of Chaininvest.
 • Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die toegang heeft, dan wel wenst te verkrijgen, tot het Platform en gebruik maakt, dan wel wenst te maken, van de Applicatie van Chaininvest.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, al dan niet geregistreerd en waar ook ter wereld, zoals maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (daaronder begrepen rechten op software, bron- en objectcode), merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, databankrechten en rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Chaininvest en Gebruiker aangaande het gebruik van het Platform en de Applicatie, tevens omvattende deze Voorwaarden.
 • Platform: het web-based software platform voor het beheer en onderhoud van vastgoed – bekend onder de (merk)naam ‘LOEK!’ – dat ‘as a service’ beschikbaar wordt gesteld aan de Gebruiker onder deze Voorwaarden.
 • Voorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden van Chaininvest B.V.
 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
  1. Een Overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien:
   1. Gebruiker zich – via de Applicatie – heeft geregistreerd bij het Platform en daarbij akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden;
   2. Gebruiker, al dan niet op grond van een voorstel of offerte van Chaininvest, een opdracht aan Chaininvest verstrekt, die door Chaininvest is geaccepteerd.
  2. Alle eventueel in een offerte en/of Overeenkomst door Chaininvest genoemde data, termijnen of deadlines zijn naar beste weten vastgesteld op basis van de gegevens die Chaininvest bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren en dienen slechts als indicatie. Dergelijke data, termijnen of deadlines gelden nimmer als finaal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Chaininvest verstrekte gegevens, informatie en documenten, ook wanneer deze door Derden worden verstrekt.
 1. VERGOEDING EN BETALING
  1. Voor zover van toepassing zal Gebruiker de vergoeding betalen zoals aangegeven in de Overeenkomst.
  2. Tenzij anders is overeengekomen wordt de vergoeding maandelijks met behulp van automatische incasso geïncasseerd. Indien anders is overeengekomen, wordt de vergoeding maandelijks vooraf gefactureerd.
  3. Facturen dienen door Gebruiker binnen een termijn van veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Verrekening of opschorting van (deel)betalingen door Gebruiker is niet toegestaan.
  4. Chaininvest behoudt zich het recht voor om gehanteerde vergoedingen en/of tarieven jaarlijks, in de maand januari, te verhogen conform het toepasselijke CBS indexcijfer.
  5. Indien Gebruiker een vergoeding niet, niet volledig of niet binnen de geldende betalingstermijn voldoet, is Chaininvest, zonder ingebrekestelling, gerechtigd tot de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum waarop de volledige betaling door Chaininvest is ontvangen, zulks onverminderd de overige rechten van Chaininvest op grond van deze Voorwaarden en/of de wet. Chaininvest kan in voorkomend geval tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief incassokosten) die zijn gemaakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichtingen, bij de Gebruiker in rekening brengen.
  6. Bij het uitblijven van betaling door Gebruiker van (een deel van) de vergoeding, is Chaininvest tevens gerechtigd om de toegang tot de Applicatie en het Platform per direct (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat alle openstaande betalingen volledig door de Gebruiker zijn voldaan, zulks onverminderd de overige rechten van Chaininvest op grond van deze Voorwaarden en/of de wet.

 

 1. GEBRUIKSRECHT PLATFORM EN APPLICATIE
  1. Met de online registratie en acceptatie van de Voorwaarden, verkrijgt Gebruiker toegang tot het Platform en de Applicatie. In dat kader verkrijgt de Gebruiker een tijdelijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Applicatie en de functionaliteiten binnen het Platform te gebruiken.
  2. Voor een juiste werking van de Applicatie en het Platform kan Chaininvest adviseren gebruik te maken van hardware, software en systemen die voldoen aan de vereisten zoals voorgeschreven door Chaininvest. Gebruiker is hier zelf voor verantwoordelijk. Chaininvest is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van incompatibiliteit van hardware of software van Gebruiker met de Applicatie of het Platform.
  3. Het is Gebruiker niet toegestaan om het Platform en/of de Applicatie, direct of indirect:
   1. openbaar te maken, te distribueren, verkopen, kopiëren en/of anderszins te verveelvoudigen;
   2. te wijzigen, decompileren, de code te verveelvoudigen, te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen;
   3. te hacken en/of zich hier op andere wijze ongeautoriseerde toegang toe te (doen) verschaffen;
   4. te gebruiken voor de verspreiding van virussen, spyware, Trojan Horses, hoaxes of andersoortige malware;
   5. te gebruiken voor de verspreiding van content die inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten, privacyrechten of andere rechten van Derden.
  4. Chaininvest heeft het recht om het gebruik van het Platform en/of de Applicatie door Gebruiker te controleren op de in dit artikel beschreven beperkingen.
  5. Chaininvest is gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot het Platform en/of Applicatie per direct (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik daarvan te beperken indien de Gebruiker een of meerdere verplichting(en) uit hoofde van deze Voorwaarden niet nakomt dan wel daarmee in strijd handelt.
  6. Iedere Gebruiker van het Platform is zelfstandig verantwoordelijk voor het geheimhouden van wachtwoorden die toegang geven tot het Platform en de Applicatie. Indien de Gebruiker weet of vermoedt dat Derden toegang hebben gekregen tot het account van de Gebruiker, zal de Gebruiker Chaininvest daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het bovenstaande is van toepassing onverminderd de verplichting van de Gebruiker om tevens zelf onmiddellijk maatregelen te treffen teneinde verdere toegang of misbruik of verlies van gegevens te voorkomen.
  7. Voor zover de Gebruiker een rechtspersoon is, is deze ook verantwoordelijk voor het gebruik (en misbruik) van het Platform en de Applicatie door werknemers en/of ingeschakelde Derden die gebruik maken van het Platform en de Applicatie.
  8. De capaciteit van het Platform is ingericht op een redelijk gebruik van het Platform door Gebruiker. Indien het gebruik van het Platform (al dan niet door piek belasting) meer capaciteit vergt dan door Chaininvest ingeschat, kan Chaininvest de toegang tot het Platform en de Applicatie (tijdelijk) blokkeren waardoor het gebruik van het Platform (tijdelijk) niet mogelijk is. Chaininvest is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die dit tot gevolg heeft.
 1. ONDERHOUD EN SUPPORT
  1. Ondanks dat het Platform en de Applicatie met grote zorg zijn samengesteld, garandeert Chaininvest niet dat het Platform en de Applicatie foutloos werken, zonder gebreken zijn en/of geschikt zijn voor het door de Gebruiker voorgenomen gebruik. Het Platform en de Applicatie worden aangeboden ‘AS IS’.
  2. Chaininvest streeft er voortdurend naar om eventuele fouten of gebreken in het Platform en/of de Applicatie zo spoedig mogelijk op te lossen.
  3. De data binnen het Platform is grotendeels afkomstig van Gebruiker en/of Derden. Chaininvest biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid en volledigheid van die data en is nimmer aansprakelijk voor aanspraken, verlies of schade in welke vorm dan ook bij Gebruiker of Derden, die voortvloeit uit of samenhangt met door Gebruiker en/of Derden gegenereerde en geüploade data.
  4. Chaininvest is te allen tijde gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot het Platform en Applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik daarvan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onderhoud, dan wel het doorvoeren van updates, releases, aanpassingen of verbeteringen in het Platform of Applicatie, zonder dat dit een recht op (schade)vergoeding voor Gebruiker jegens Chaininvest met zich meebrengt. Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal Chaininvest de Gebruiker vooraf informeren over een aanstaande buitenwerking stelling van het Platform en de Applicatie.
  5. Chaininvest is nimmer aansprakelijk voor aanspraken, verlies of schade in welke vorm dan ook bij Gebruiker of Derden, die voortvloeit uit het (tijdelijk) buiten gebruik of niet beschikbaar zijn van het Platform en de Applicatie.
  6. Chaininvest streeft ernaar dat het onderhoud van het Platform en de Applicatie foutloos geschiedt, maar kan de compatibiliteit van de het Platform en de Applicatie na een update of nieuwe release met toepassingen, waaronder hardware, software of systemen van Gebruiker, gedateerd voor de desbetreffende update or release, niet garanderen.
  7. Chaininvest heeft tijdens werkdagen en kantooruren een supportdesk beschikbaar om de Gebruiker waar nodig te helpen bij technische vragen met betrekking tot het gebruik van het Platform en de Applicatie.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten in en met betrekking tot het Platform en de Applicatie, berusten uitsluitend bij Chaininvest en/of haar licentiegever(s).
  2. De Gebruiker verkrijgt alleen de gebruiksrechten die krachtens deze Voorwaarden expliciet worden verleend. Alle overige of verstrekkende rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.
  3. Het is Chaininvest te allen tijde toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van het Platform, de Applicatie, inclusief de bijbehorende Intellectuele Eigendomsrechten, ook als dat leidt tot een beperking van het gebruik. Het is de Gebruiker nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Chaininvest verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), en zoals nader uitgewerkt in haar Privacyverklaring.
  2. In het kader van de dienstverlening van Chaininvest is het mogelijk dat Chaininvest ten behoeve van Gebruiker persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt. Indien dit het geval is zullen de hiernavolgende artikelleden van toepassing zijn en kwalificeren als ‘verwerkersovereenkomst’ in de zin van de AVG waarbij Chaininvest geldt als de “Verwerker” en Gebruiker als de “Verwerkingsverantwoordelijke”.
  3. De verwerking door Chaininvest zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de dienstverlening van Chaininvest, onder meer met betrekking tot het hosten, beheren en onderhouden van het Platform en de Applicatie, het verlenen van support en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
  4. Chaininvest heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens teneinde deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde toegang tot, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens), zulks met inachtneming de stand van de techniek, de aard van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de maatregelen verbonden kosten. Chaininvest staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
  5. Chaininvest zal de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen of organisaties buiten de EER, zullen de hiervoor geldende wettelijke vereisten in acht worden genomen.
  6. Chaininvest kan in het kader van de verwerking gebruik maken van Derden (“sub-verwerkers”). Het staat Gebruiker vrij bezwaar te maken indien het gebruik van een specifieke Derde onaanvaardbaar voor haar is, in welk geval partijen in gezamenlijk overleg tot een oplossing zullen proberen te komen. Chaininvest zorgt er in ieder geval voor dat aan ingeschakelde Derden schriftelijk ten minste dezelfde verplichtingen worden opgelegd als die in dit artikel zijn overeengekomen.
  7. Chaininvest houdt de persoonsgegevens geheim en verplicht haar werknemers en eventuele sub-verwerkers of andere Derden ook tot geheimhouding.
  8. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, die leidt tot (de mogelijke) onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – of toegang tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Gebruiker in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Chaininvest de Gebruiker zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 48 uur – na ontdekking op de hoogte van het datalek, onder vermelding van de volgende informatie: a) de aard van het datalek, waar mogelijk, inclusief de typen persoonsgegevens, en categorieën van betrokkenen; b) dag en tijdstip waarop het datalek is geconstateerd; c) de mogelijke gevolgen van het datalek; d) de maatregelen die zijn getroffen of voorgesteld om het datalek aan te pakken en/of de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.
  9. Gebruiker heeft het recht om maximaal eens per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de door Chaininvest getroffen beveiligingsmaatregelen te (laten) controleren door een onafhankelijke IT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden. Een dergelijke audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet vermoeden van misbruik van de persoonsgegevens door of bij Chaininvest. De bevindingen naar aanleiding van een uitgevoerde audit zullen door Chaininvest worden beoordeeld en kunnen, naar eigen inzicht van Chaininvest en op de wijze zoals door Chaininvest zelf bepaald, worden doorgevoerd. De kosten van de audit zijn voor rekening van Gebruiker.
  10. In het geval dat een Gebruiker een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Chaininvest, zal Chaininvest het verzoek doorsturen aan Gebruiker, en zal Gebruiker het verzoek verder afhandelen. Chaininvest mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
  11. Deze verwerkersovereenkomst geldt zolang Chaininvest persoonsgegevens ten behoeve van Gebruiker verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Wanneer deze dienstverlening, om welke reden en op welke wijze dan ook, eindigt, zal Gebruiker Chaininvest schriftelijk instrueren de persoonsgegevens te retourneren aan Gebruiker, dan wel deze te verwijderen of volledig te anonimiseren, zonder kopieën daarvan achter te houden.
 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
  1. De aansprakelijkheid van Chaininvest als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade en zulks tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Chaininvest in voorkomend geval aan de Gebruiker uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij van Chaininvest – ongeacht de reden – niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Chaininvest beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade en zulks tot het bedrag dat Gebruiker in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit aan Chaininvest heeft voldaan.
  2. Chaininvest is nimmer aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt begrepen, misgelopen of gederfde winst-, omzet of inkomsten, gemiste besparingen of verlies van data.
  3. Tenzij nakoming door Chaininvest permanent onmogelijk is, is Chaininvest alleen aansprakelijk op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting voor zover de Gebruiker Chaininvest onmiddellijk in gebreke stelt, en daarbij een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en Chaininvest na ommekomst van die termijn in verzuim is gebleven. Een dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming te bevatten, zodat Chaininvest in staat is om adequaat te reageren.
  4. Een eventueel aan de Gebruiker toekomend recht op schadevergoeding jegens Chaininvest vervalt in ieder geval één (1) jaar na het ontstaan van die schade.
  5. Chaininvest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die verhinderd wordt door, of de vergoeding van enige schade die het gevolg is van, overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Als ‘overmacht’ aan de zijde van Chaininvest wordt in ieder geval beschouwd: i) oorlog, ii) natuurrampen, iii) ziekte, epidemie, pandemie, iv) overheidsmaatregelen, v) elektriciteitsstoring, vi) onderbrekingen of verstoringen van energiediensten, Internet of telecommunicatiediensten en/of –faciliteiten, vii) niet-nakoming door Derden, viii) netwerkaanvallen, daaronder begrepen, denial-of-service (DoS) en gedistribueerde denial- of-service-aanvallen (DDoS).
 1. DUUR EN BEËINDIGING
  1. Tenzij anders aangegeven, verkrijgt de Gebruiker direct na registratie, toegang tot het Platform. De Overeenkomst duurt voort tot wederopzegging.
  2. Voor zover een Overeenkomst bepaalt dat Gebruiker een vergoeding is verschuldigd voor het gebruik van het Platform en de Applicatie, kan die Overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand.
  3. Chaininvest heeft tevens het recht om de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder daarbij schadeplichtig te zijn, in het geval:
   1. Gebruiker (een werknemer of ingeschakelde Derde van Gebruiker daaronder begrepen) handelt in strijd met een verplichting op grond van deze Voorwaarden;
   2. Gebruiker zijn betalingsverplichting niet nakomt;
   3. aan Gebruiker surséance van betaling wordt verleend of faillissement wordt aangevraagd;
   4. de onderneming van Gebruiker wordt geliquideerd;
   5. Gebruiker zijn bedrijfsactiviteiten staakt.
  4. Bij wederopzegging of beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, zal:
   1. Gebruiker het gebruik van het Platform en de Applicatie onmiddellijk staken en gestaakt houden;
   2. Chaininvest de toegang van Gebruiker tot het Platform en de Applicatie deactiveren;
   3. Chaininvest de persoonsgegevens van Gebruiker verwijderen, tenzij een langere bewaring van bepaalde gegevens noodzakelijk is op grond van een wettelijke (bewaar)verplichting.
  5. Rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de deze Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven ook na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst, zullen onverminderd en volledig van kracht blijven.
 1. OVERIGE BEPALINGEN
  1. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen met Chaininvest.
  2. Indien wordt vastgesteld dat een van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen uit de Voorwaarden niet aan. In voorkomend geval zal Chaininvest de nietige of vernietigde bepaling doen vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling met eenzelfde doel en strekking.
  3. Chaininvest behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In voorkomend geval zal de nieuwe versie van de Voorwaarden opnieuw geaccepteerd dienen te worden door Gebruiker alvorens verder gebruik te kunnen maken van het Platform en de Applicatie. Indien Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, dient Gebruiker geen verder gebruik meer te maken van het Platform en de Applicatie.
  4. Alle verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden voor de Gebruiker zijn – voor zover van toepassing – mutatis mutandis ook van toepassing op werknemers (onderaannemers daaronder begrepen) van de Gebruiker.
 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
  1. Deze Voorwaarden, de Overeenkomst en/of alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Chaininvest en de Gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle eventuele geschillen met betrekking tot de Voorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Chaininvest en de Gebruiker welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen – voor zover wettelijk is toegestaan – in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

Den Haag, september 2020 versie 4.0

Loek-online-character

Aanmelden nieuwsbrief

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
LOEK!| © 2021 LOEK!. Alle rechten voorbehouden