Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden LOEK!®, versie 31 augustus 2018

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van iBuse B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Vlaardingen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59898267 (‘iBuse’), met betrekking tot het gebruik van LOEK!®.

 

Artikel 1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de Bijlage;
Data: alle gegevens die door Gebruiker dan wel Eindgebruiker in LOEK!® zijn ingevoerd en met LOEK!® zijn of worden uitgewisseld;
Eindgebruiker: een natuurlijk persoon die zich namens, op naam van, gekoppeld aan of in verband met een Gebruiker heeft geregistreerd bij en voor het gebruik van LOEK!®;
Gebruiker: de rechtspersoon of organisatie die als zodanig geregistreerd is bij en voor het gebruik van LOEK!®;
Gebruikstarief: de vergoedingen die Gebruiker voor het gebruik van LOEK!® dient te voldoen;
Incident: een operationele gebeurtenis die geen deel uitmaakt van de standaardwerking van LOEK!® en die een degradatie van het niveau van de beschikbaarheid van LOEK!® tot gevolg heeft;
Intellectuele Eigendomsrechten: rechten van intellectuele eigendom, zowel geregistreerd als ongeregistreerd, waaronder maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (inclusief rechten op bron- en objectcodes), databankrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten met betrekking tot knowhow en bedrijfsgeheimen en andere gelijksoortige rechten.
LOEK!®: het door iBuse ontwikkelde online platform, waarmee gebruik gemaakt kan worden van verschillende softwaremodules as a service ten behoeve van het registreren, rapporteren en uitwisselen van informatie met betrekking tot het beheren, het gebruiken en onderhouden van vastgoed;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen iBuse enerzijds en Gebruiker en/of Eindgebruiker anderzijds betreffende het gebruik van LOEK!® en/of eventueel met LOEK!® aangeboden diensten;
Partijen: iBuse, Gebruiker en Eindgebruiker;
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van LOEK!® (zowel via de computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door iBuse worden aangeboden en op alle Overeenkomsten die iBuse aangaat met betrekking tot LOEK!® of de met of via LOEK!® aangeboden diensten en/of werkzaamheden.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker of Eindgebruiker worden door iBuse uitdrukkelijk niet aanvaard en van de hand gewezen.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. iBuse en Gebruiker en/of Eindgebruiker zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
4. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door iBuse worden gewijzigd. Nieuwe versies worden aan de Gebruiker en Eindgebruiker via LOEK!® beschikbaar gesteld en/of toegezonden. Nieuwe versies van de Algemene Voorwaarden worden door Gebruiker dan wel Eindgebruiker geacht te zijn geaccepteerd wanneer hij na de wijziging gebruik blijft maken van LOEK!®. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is steeds in te zien en in PDF-formaat op te slaan via https://loekonline.nl.

 

Artikel 3. DE OVEREENKOMST
1. Op het moment dat Gebruiker of Eindgebruiker zich registreert bij LOEK!® komt de Overeenkomst tot stand en zijn de Gebruiker en Eindgebruiker onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een maand en wordt daarna stilzwijgend telkens met een maand verlengd op basis van de dan geldende Algemene Voorwaarden en het dan geldende Gebruikstarief.
3. iBuse is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, zonder dat daartoe voorafgaande toestemming vereist is, over te dragen aan een derde partij, waarna deze derde partij verantwoordelijk wordt voor de nakoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 4. REGISTRATIE EN TOEGANG TOT LOEK!®
1. De aanmelding van een rechtspersoon of andere organisatie als Gebruiker van LOEK!® geschiedt uitsluitend door een Eindgebruiker die deze Gebruiker rechtsgeldig mag vertegenwoordigen. De registrerende Eindgebruiker krijgt administratorbevoegdheden en heeft de controle over de registratie van andere Eindgebruikers.
2. De persoon die zich aanmeldt als Eindgebruiker van een Gebruiker, garandeert de registratie daartoe naar waarheid uit te voeren en daarbij geen onjuiste informatie te verstrekken aan LOEK!®.
3. Gebruiker en Eindgebruiker zullen alle inloginformatie (waaronder gebruikersaccounts en wachtwoorden), die nodig is om feitelijk toegang tot LOEK!® te krijgen, vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken.
4. Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die zij en haar Eindgebruikers verrichten binnen LOEK!®. Wanneer Gebruiker ongeoorloofde toegang tot LOEK!® constateert of vermoedt, zal Gebruiker dit direct aan iBuse melden.
5. Wanneer een Eindgebruiker gebruik maakt van LOEK!®, gaat hij akkoord met de privacyverklaring van iBuse. Deze is te vinden op: https://loekonline.nl.

 

Artikel 5. GEBRUIK LOEK!®
1. Gebruiker zal LOEK!® binnen de grenzen van de verstrekte functionaliteit en in de vorm waarin LOEK!® aan Gebruiker wordt geleverd door iBuse, conform deze Algemene Voorwaarden en uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid, gebruiken.
2. Wanneer Gebruiker een klacht heeft over de handelingen of uitingen van een andere Gebruiker of Eindgebruiker binnen LOEK!®, zal iBuse deze klacht in behandeling nemen. Wanneer iBuse oordeelt dat de klacht gegrond is, kunnen de handelingen en/of uitingen ongedaan gemaakt respectievelijk verwijderd worden.
3. iBuse is gerechtigd om Gebruiker of Eindgebruiker de toegang tot LOEK!® te ontzeggen, zijn Data te verwijderen dan wel de Data inclusief de NAW-gegevens van Eindgebruiker af te geven aan een derde en/of de met hem gesloten Overeenkomst per direct te beëindigen wanneer iBuse daartoe op grond van een gerechtelijke uitspraak of bevel wordt verplicht.
4. iBuse behoudt zich het recht voor om Data en andere gegevens aan toezichthouders, de autoriteiten of opsporingsdiensten te verstrekken.

 

Artikel 6. FACTURATIE EN BETALING
1. Het Gebruikstarief en alle andere door iBuse genoemde prijzen en (uur)tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
2. Het Gebruikstarief wordt vastgesteld aan de hand van de door Gebruiker afgenomen diensten en de geldende tarieven en aan de hand van de aantallen uitgevoerde acties en opgeslagen Data, zoals bekend gemaakt op de website LOEK!® (https://loekonline.nl).
3. Het Gebruikstarief wordt maandelijks met behulp van automatische incasso geïncasseerd of, indien schriftelijk overeengekomen, maandelijks achteraf gefactureerd. Voor het vaststellen van het Gebruikstarief is de administratie van iBuse – behoudens tegenbewijs – leidend.
4. Alle door iBuse ingediende facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan door Gebruiker.
5. Wanneer voor een goede uitvoering van de Overeenkomst door iBuse noodzakelijk aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht en/of goederen moeten worden geleverd, kan iBuse de kosten voor deze werkzaamheden en leveringen, in rekening brengen.
6. Bij overschrijding van een betalingstermijn is Gebruiker, zonder dat enige ingebrekestelling of aanzegging is vereist, aan iBuse over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
7. Bij overschrijding van een betalingstermijn is iBuse, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de toegang tot LOEK!® en de Data te blokkeren en het gebruik daarvan door Gebruiker en haar Eindgebruikers op te schorten totdat Gebruiker voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
8. iBuse is voorts gerechtigd op een vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die veroorzaakt worden in het geval Gebruiker of Eindgebruiker inbreuk maakt op de Overeenkomst.

 

Artikel 7. OPZEGGING EN BEEINDIGING OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd, per het einde van de lopende kalendermaand. De Overeenkomst eindigt op de eerste dag van de maand volgend op de kalendermaand waarin is opgezegd.
2. Wanneer Gebruiker de Overeenkomst opzegt, blijft Gebruiker het Gebruikstarief dat nog niet is voldaan verschuldigd aan iBuse.
3. iBuse heeft het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat iBuse is gehouden tot het voldoen van schadevergoeding of terugbetaling van het Gebruikstarief, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen wanneer:
a. aan Gebruiker of Eindgebruiker voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend;
b. Gebruiker of Eindgebruiker in staat van faillissement is verklaard of diens faillissement wordt aangevraagd;
c. Gebruiker wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
d. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Gebruiker dan wel Eindgebruiker executoriaal beslag wordt gelegd;
e. in totaal gedurende de duur van de Overeenkomst drie of meer aan Gebruiker gerichte facturen volgens de administratie van iBuse niet voor het verstrijken van de betalingstermijn zijn voldaan;
f. door iBuse in redelijkheid is vastgesteld dat Gebruiker heeft gehandeld in strijd met de Overeenkomst of onrechtmatig handelt bij het gebruik van LOEK!®.
4. Na beëindiging van de Overeenkomst heeft Gebruiker dan wel Eindgebruiker geen recht meer op toegang tot LOEK!® en de Data.
5. Het einde van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst doet niet af aan de rechten en verplichtingen tussen Partijen die naar hun aard of formulering een langere looptijd hebben, zoals onder meer de artikelen 11, 12, 13 en 16.

 

Artikel 8. VERPLICHTINGEN EN GARANTIES
1. iBuse zal zich naar beste kunnen inspannen het gebruik van LOEK!® door Gebruiker en Eindgebruiker zo goed mogelijk te faciliteren. LOEK!® en de daaraan verwante diensten worden verzorgd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover iBuse uitdrukkelijk en schriftelijk zich heeft verbonden tot het leveren van een resultaat en dat resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
2. iBuse geeft aan Gebruiker en Eindgebruiker nimmer garanties af, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald of anderszins tussen Partijen schriftelijk overeen is gekomen.

 

Artikel 9. SERVICELEVEL LOEK!®
1. iBuse zal zich inspannen voor een goede bereikbaarheid van LOEK!® voor haar Gebruikers. De beschikbaarheid van LOEK!® wordt echter niet gegarandeerd of hoeft niet te voldoen aan een minimumniveau, tenzij door Partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. Voor de beoordeling of LOEK!® voldoende beschikbaar is, telt niet mee:
a. verminderde beschikbaarheid door onderhoud dat door iBuse en/of haar toeleveranciers is uitgevoerd aan LOEK!® en/of aan de daaronder liggende hardware, software en/of infrastructuur;
b. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door handelen of nalaten van (medewerkers van) een Gebruiker of Eindgebruikers of van derden, inclusief eventuele uitval door (verouderde) hardware, software, infrastructuur en/of verminderde connectiviteit van een Gebruiker of zijn Eindgebruiker;
c. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door hackers, sabotage, virussen of elke andere schadelijke handeling uitgevoerd door een derde partij;
d. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door DNS gerelateerde gebeurtenissen, problemen met VPN-verbindingen en/of problemen met SSL-certificaten;
e. verminderde beschikbaarheid veroorzaakt door verstoringen op het internet of andere telecommunicatieproblemen of verstoringen bij het datacenter van iBuse;
f. verminderde beschikbaarheid als gevolg van brand, explosies of elk geval van overmacht.
3. Gebruiker kan nimmer aanspraak maken op servicelevels met betrekking tot de Overeenkomst die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd of niet expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Bij het bepalen van de mate waarin de door iBuse geboden servicelevels worden gerealiseerd, is de administratie daarvan zoals uitgevoerd door iBuse – behoudens tegenbewijs – leidend.
5. Ongeacht het bovenstaande, dient Gebruiker dan wel Eindgebruiker zelf over de benodigde hardware, software en infrastructuur te beschikken en er voor te zorgen dat deze zaken voldoen aan de door iBuse gespecificeerde eisen en aan hetgeen iBuse hieromtrent redelijkerwijs van hen mag verwachten voor het gebruik van LOEK!®.

 

Artikel 10. INCIDENTEN
1. Incidenten zullen door Gebruiker en/of Eindgebruiker zo snel mogelijk per e-mail worden gemeld aan iBuse, op het e-mailadres servicedesk@loekonline.nl. iBuse zal na een redelijke termijn per e-mail de ontvangst van de melding bevestigen en beoordelen of het Incident kan en/of zal worden opgelost.
2. De daarbij door iBuse eventueel aangegeven duur van herstel van een Incident is altijd indicatief en niet bindend.

 

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van iBuse voor schade die bij Gebruiker en/of Eindgebruiker ontstaat wegens het gebruiken van LOEK!®, is beperkt tot directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van iBuse is voorts beperkt tot maximaal €500,00 waar Gebruikers en Eindgebruikers gezamenlijk per schadegeval aanspraak op kunnen maken.
2. De aansprakelijkheid van iBuse voor indirecte schade zoals onder meer gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, alsmede alle andere vormen van schade dan genoemd in het vorige lid, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
3. Indien iBuse op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Gebruiker of Eindgebruiker, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Gebruiker in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12. VRIJWARING
1. Gebruiker en Eindgebruiker vrijwaren iBuse voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van iBuse. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die iBuse in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.
2. Gebruiker en Eindgebruiker zijn verantwoordelijk voor de ingevoerde Data. Gebruiker en Eindgebruiker vrijwaren iBuse van alle aanspraken die door derden op of vanwege de Data jegens iBuse worden gemaakt, waaronder de aanspraken die zijn gebaseerd op privacywetgeving.

 

Artikel 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van LOEK!®, de Data en de Overeenkomst, zijn en blijven onder alle omstandigheden van iBuse. Voor zover iBuse niet reeds het volledige en onbeperkte eigendom heeft, draagt Gebruiker en/of Eindgebruiker de Intellectuele Eigendomsrechten hierbij nu reeds voor alsdan aan iBuse over per of direct na het moment van het ontstaan ervan.
2. Voor zover voor de overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten, bedoeld in het eerste lid, een nadere akte is vereist, machtigt Gebruiker en/of Eindgebruiker iBuse reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Gebruiker en/of Eindgebruiker te ondertekenen en zo nodig in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven, onverminderd de verplichting van Gebruiker en/of Eindgebruiker om op eerste verzoek van iBuse aan de overdracht en registratie van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te stellen.
3. Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de Data en de Overeenkomst wordt er van uitgegaan dat die rechten bij iBuse berusten en geniet iBuse in alle omstandigheden een exclusief, onbeperkt, overdraagbaar en voortdurend exclusief gebruiksrecht ten aanzien van het betreffende Intellectuele Eigendomsrecht.
4. Gebruiker en/of Eindgebruiker doen hierbij afstand jegens iBuse van alle eventueel aan hem, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Gebruiker en/of Eindgebruiker doen, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens iBuse van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 

Artikel 14. DATA
1. Voor zover de Data niet zijn aan te merken als Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijn zij het (intellectueel) eigendom van iBuse.
2. iBuse is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat vanwege of bij het verwerken van de Data. Dit is ook het geval wanneer de Data beschadigd of verloren raakt. iBuse is niet aansprakelijk voor foutief of onrechtmatig verwerkte Data.
3. Alle Data mogen door iBuse worden gebruikt voor analyse ten behoeve van de verbetering van LOEK!® en haar dienstverlening. Daarnaast kan de Data worden gebruikt voor het uitbrengen van aanbiedingen voor aanvullende producten of diensten door iBuse of derden, waarvan iBuse vermoed dat deze voor gebruiker en/of Eindgebruiker nuttig kan zijn. Voor zover nodig, geeft de Gebruiker dan wel Eindgebruiker hiervoor zijn toestemming voor het gebruik van de Data van LOEK!®.

 

Artikel 15. OVERIGE VOORWAARDEN
1. iBuse is geen partij bij overeenkomsten die eventueel tot stand komen tussen Gebruikers en/of Eindgebruikers al dan niet door tussenkomst van LOEK!®
2. Gebruiker geeft hierbij aan iBuse toestemming om de handelsnaam en/of het merk van Gebruiker als referentie te gebruiken in commerciële uitingen, en ter promotie van iBuse en de door iBuse aangeboden diensten en goederen.
3. iBuse is gerechtigd om bij de nakoming van de verplichtingen die zij in de Overeenkomsten met Gebruiker en Eindgebruiker is aangegaan, derden in te schakelen.
4. Onder “schriftelijk” in deze Algemene Voorwaarden wordt ook “elektronisch” verstaan. iBuse is gerechtigd om elektronisch te factureren. Gebruiker zal hieraan meewerken.
5. Het door een partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
6. Het is Gebruiker en Eindgebruiker niet toegestaan de aan haar door iBuse toegekende rechten en bevoegdheden over te dragen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van iBuse.

 

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op de tussen Partijen gesloten Overeenkomst en op de gehele rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van een geschil tussen Partijen is de rechter te Rotterdam (Nederland) bevoegd.

 

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Indien iBuse bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Gebruiker en/of Eindgebruiker Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Gebruiker en/of Eindgebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 1. ALGEMEEN
1. De begrippen in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.
2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Gebruiker en/of Eindgebruiker worden aangemerkt als de Verwerkingsverantwoordelijke en iBuse als de Verwerker.
3. iBuse verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst overeenkomstig schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke.
4. iBuse zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.
5. iBuse heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens.
6. iBuse verwerkt in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke de volgende Persoonsgegevens: – Voor en achternaam – Geslacht – Geboortedatum
– Functie
– Emailadres
– Mobiele telefoonnummer
– Opleiding
– Pasfoto
– Handtekening
7. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën betrokkenen: – Eindgebruikers
– Klanten of relaties van eindgebruikers zoals bijvoorbeeld huurders

 

Artikel 2. BEVEILIGING
1. iBuse zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft iBuse rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkene(n) die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.
2. iBuse streeft ernaar dat de door haar te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door iBuse beoogde gebruik van het product of de dienst. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan iBuse ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
3. iBuse kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
4. Verantwoordelijke kan iBuse verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. iBuse is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in haar beveiligingsmaatregelen. iBuse kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Verantwoordelijke doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Verantwoordelijke. Pas nadat de door Verantwoordelijke gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft iBuse de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.

 

Artikel 3. INBREUKEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS
1. iBuse staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien iBuse een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG) ontdekt, zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging informeren. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er en lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht: a. de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie; b. de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; c. de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; d. de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
2. Het is aan de Verwerkingsverantwoordelijke om te beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover iBuse heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of Betrokkene(n). Het melden van inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 AVG moeten worden gemeld aan de AP en/of Betrokkene(n), blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke. iBuse is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de Betrokkene.
3. iBuse zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met Persoonsgegevens en zal haar medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.
4. iBuse kan de redelijke kosten die zij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.

 

Artikel 4. GEHEIMHOUDING
1. iBuse waarborgt dat de personen die onder haar verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
2. iBuse is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

 

Artikel 5. LOOPTIJD EN BEËINDIGING
1. De Bijlage maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
2. De Bijlage eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.
3. iBuse zal, in geval van einde van de Bijlage, alle onder haar zijnde en van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen Persoonsgegevens verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.
4. iBuse kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het in artikel 5.3 gestelde in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
5. Het bepaalde in artikel 5.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door iBuse belet. In een dergelijk geval zal iBuse de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van haar wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 5.3 geldt eveneens niet indien iBuse verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is ten aanzien van de Persoonsgegevens.

 

Artikel 6. RECHTEN DATA SUBJECTS, DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA) EN AUDITRECHTEN
1. iBuse zal, waar mogelijk, haar medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Verwerkingsverantwoordelijke die verband houden met bij Verwerkingsverantwoordelijke door Betrokkene(n) ingeroepen rechten van Betrokkene(n). Indien iBuse direct door een Betrokkene(n) wordt benaderd, zal zij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Verwerkingsverantwoordelijke.
2. Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal iBuse na een daartoe redelijk gegeven verzoek haar medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 AVG.
3. iBuse zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze Bijlage gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Verwerkingsverantwoordelijke desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de Bijlage plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Verwerkingsverantwoordelijke hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Bijlage. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Verwerkingsverantwoordelijke dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die iBuse heeft op grond van deze Bijlage. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan iBuse verstrekken. iBuse kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de AVG of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.
4. Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. iBuse zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar haar oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.
5. iBuse heeft het recht om de kosten die zij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7. SUBVERWERKERS
5. Verwerkingsverantwoordelijke geeft toestemming aan iBuse om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal iBuse Verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
6. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. iBuse zorgt er in ieder geval voor dat subverwerkers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en iBuse.

LOEK!