Privacy policy

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

1. Inleiding

Chaininvest B.V., tevens handelend onder de handelsnamen Loekonline.nl en LOEK! (hierna: “LOEK!” of “wij”) streeft ernaar gegevens die verband houden met u of die u identificeren (“persoonsgegevens”) zorgvuldig te verwerken en te beveiligen, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle (mobiele) websites, (mobiele) applicaties en/of (platform)toepassingen van LOEK! In deze Privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welk doel en hoe we verder met deze gegevens omgaan. LOEK! behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen mede aan de hand van gewijzigde privacy wet- en regelgeving. De meest actuele versie van de Privacyverklaring vindt u altijd op de website http://www.loekonline.nl.

 1. Identiteit en contact verwerkingsverantwoordelijke

Chaininvest B.V.
Prinses Catharina Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag
+31(0)-88 6063451
info@loekonline.nl  

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

LOEK! biedt een digitaal platform aan, toegankelijk via een (mobiele) website en (mobiele) applicatie voor het beheer en onderhoud van gebouwen. In de meeste gevallen verkrijgt LOEK! de persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld wanneer een account wordt aangemaakt, of wanneer de (mobiele) website wordt bezocht.

LOEK! account

Om gebruik te kunnen maken van het platform en bijbehorende diensten van LOEK! dient een account te worden aangemaakt. In dit kader worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Optioneel kan tevens een foto worden toegevoegd.

Platform- of websitebezoek

Wanneer u het LOEK! platform of de website bezoekt, verwerken wij het IP-adres en gegevens van het (mobiele) apparaat waarmee je ons platform bezoekt, zoals apparaat- of browsertype.

Ook wanneer u contact met ons opneemt (via e-mail, het online contactformulier of telefonisch), verwerken wij persoonsgegevens teneinde uw vraag of klacht in behandeling te kunnen nemen en daarop te kunnen antwoorden.

Marketing- en communicatie

Wanneer u zich de eerste keer registreert voor een LOEK! account, heeft u de keuze om zich aan te melden voor onze periodieke nieuwsbrief waarmee wij u onder meer op de hoogte houden van nieuwe diensten of functionaliteiten binnen het platform en de beschikbaarheid van upgrades of nieuwe versies van het platform. Het is te allen tijde mogelijk om u uit te schrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een ‘uitschrijven’ link in de desbetreffende e-mail.

Google Analytics

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het surfgedrag van websitebezoekers. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

 1. Cookies

LOEK! gebruikt uitsluitend technisch, functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. De cookies die LOEK! gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het platform, en voor uw gemak als gebruiker; ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen of wachtwoord. Met de analytische cookies kunnen de website en het platform worden geoptimaliseerd. U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen zo aan te passen dat deze geen cookies meer opslaan. Bovendien kunt u alle informatie verwijderen die eerder in uw browser is opgeslagen.

 1. Gegevens delen met derden

LOEK! behandelt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk en deelt deze in principe niet met derden, behoudens in de volgende situaties:

 1. LOEK! maakt ten behoeve van haar dienstverlening ook gebruik van derden, bijvoorbeeld IT-dienstverleners (‘verwerkers’). In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met dergelijke verwerkers gemaakt rondom een zorgvuldige omgang met en beveiliging van de persoonsgegevens.
 2. LOEK! kan ook bepaalde persoonsgegevens verstrekken of bekend maken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn of worden op grond van toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel.
 3. LOEK! kan persoonsgegevens met derden delen teneinde fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken, dan wel de gevolgen daarvan te beperken. In voorkomend geval zullen wij in verwerkersovereenkomsten afspraken maken rondom een zorgvuldige omgang en beveiliging van de persoonsgegevens.
 4. LOEK! kan persoonsgegevens met derden delen teneinde i) samenwerking met ander bedrijven op te zetten, ii)  en/of deze bedrijven in staat stellen aanverwante diensten en of producten aan te bieden aan relaties van LOEK!.

Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de

Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor te allen tijde de wettelijke vereisten in acht nemen.

 1. De beveiliging en bewaring van persoonsgegevens

LOEK! heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies en misbruik.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. De gegevens binnen het LOEK! account worden in principe bewaard tot wederopzegging van dat account. Bij opzegging van het account worden de persoonsgegevens uiterlijk binnen een termijn van één (1) maand verwijderd, tenzij een langere bewaring van bepaalde gegevens noodzakelijk is op grond van een wettelijke (bewaar)verplichting.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachten

Binnen de beveiligde omgeving van het platform heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te bekijken, controleren, wijzigen en/of verwijderen. Daarnaast heeft u uiteraard ook het recht om LOEK! om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of gegevensoverdracht van de persoonsgegevens te verzoeken.

Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen maken. Hiertoe kan schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons worden gericht via bovenstaande contactgegevens. LOEK! zal zo snel mogelijk, en in elk geval binnen de wettelijke termijnen reageren op het verzoek.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door LOEK!, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via de hiervoor genoemde contactgegevens. Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

 1. Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Den Haag, oktober 2022 versie 4.1

Loek-online-character

Aanmelden nieuwsbrief

LOEK!| © 2021 LOEK!. Alle rechten voorbehouden